Whiskey Tango Foxtrot (2016) (it)

Motto: Dalle prime pagine al fronte

Whiskey Tango Foxtrot 2016